Serwis internetowy www.sklep.abrys.pl ("Serwis") prowadzony jest przez Spółkę „Abrys” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu pod adresem: 60-124 Poznań, ul. Daleka 33 (NIP: 7811123628, REGON: 001351807, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Poznaniu pod numerem KRS: 0000100410).

I. DEFINICJE

§ 1

 1. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

Prowadzącym Serwis – należy przez to rozumieć Spółkę „Abrys” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu pod adresem: 60-124 Poznań, ul. Daleka 33 (NIP: 7811123628, REGON: 001351807, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Poznaniu pod numerem KRS: 0000100410);

Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną w tym, w szczególności konsumenta – w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;

Użytkowniku Serwisu – należy przez to rozumieć każdego, kto korzysta z Serwisu w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności: przegląda Serwis, komunikuje się za pomocą Serwisu z Prowadzącym Serwis, dokonuje zakupu, oraz podejmuje wszelkie związane z zakupem czynności;

Sklepie internetowym – należy przez to rozumieć serwis internetowy www.sklep.abrys.pl. Pojęcia „Sklep internetowy” oraz „Serwis” używane są w regulaminie zamiennie;

Wydawnictwach – rozumie się przez to prezentowane w serwisie wydawnictwa, tj. książki i czasopisma, w postaci drukowanej lub na nośnikach DVD;

Wydawnictwach elektronicznych – należy przez to rozumieć wydawnictwa w formie elektronicznej, bez względu na rodzaj zastosowanego formatu plików, które udostępnione zostały w serwisie do pobrania za uprzednią rejestracją oraz zapłatą ceny;

Produkty – wszelkie prezentowane w serwisie przedmioty, w tym w szczególności: wydawnictwa, wydawnictwa elektroniczne, materiały szkoleniowe, gry, materiały edukacyjne i inne;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową ( art. 221 k.c.).

 1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Prowadzącego Serwis, za pośrednictwem Serwisu, sprzedaży Produktów Kupującym.

 2. Kupujący przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem Serwisu, powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem. Jednocześnie z zamówieniem Kupujący potwierdza, iż niniejszy regulamin zna oraz akceptuje zawarte w nim postanowienia. Oświadczenie to składane jest poprzez oznaczenie aktywnego pola, wyszczególnionego i widocznego w toku składania zamówienia.

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 2

 1. Serwis prowadzony jest w celu sprzedaży prezentowanych w nim Produktów. Informacje o prezentowanych w Serwisie Produktach, w szczególności o cenie, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

 2. Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone. Powyższe odnosi się między innymi do zamieszczonych w Serwisie elementów tekstowych, graficznych, układów elementów, formularzy. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu nie powoduje nabycia jakichkolwiek praw do serwisu. Korzystanie z Serwisu dozwolone jest jedynie w zakresie „dozwolonego użytku” określonego w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211, z późn. zm.).

 3. Prowadzący Serwis oświadcza, iż dysponuje wszelkimi niezbędnymi uprawnieniami w zakresie sprzedaży Produktów, objętych prawami autorskimi osób trzecich.

 4. Dane zawarte w treści Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

§ 3

 1. Zamówienia za pośrednictwem Serwisu można składać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 2. Na zamówienie składają się:

 1. Wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia. Kupujący wypełnia formularz zamówienia w sposób kompletny i zgodny z faktami.

 2. Złożywszy zamówienie Kupujący otrzyma wygenerowaną automatycznie odpowiedź – potwierdzająca przyjęcie zamówienia.

 1. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Prowadzący Serwis zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oznacza, iż zamówienie to nie mogło zostać przyjęte do realizacji.

 2. Jeżeli zamówienie złożone przez Kupującego – konsumenta zawierać będzie braki w zakresie rzetelności lub wiarygodności – Prowadzący Serwis skontaktuje się z Kupującym, wykorzystując informacje kontaktowe (adres e-mail, numer telefoniczny) podane przez Kupującego w formularzu zamówienia w celu uzupełnienia braków zamówienia i usunięcia wątpliwości wynikłych na tym tle. W razie nieusunięcia rzeczonych braków i wątpliwości odnośnie danych zamieszczonych przez Konsumenta w formularzu zamówienia – Prowadzący Serwis może anulować zamówienie.

 3. Kupujący, składając zamówienie powinien umieścić w formularzu wszelkie niezbędne dane, pozwalające na jego poprawną identyfikację, do których należą w szczególności numer telefoniczny oraz adres e-mail. Warunkiem skuteczności złożenia zamówienia, jest wskazanie przez Kupującego wszystkich danych, które pozwalają na jego prawidłową identyfikację.

 4. W efekcie złożenia zamówienia przez Kupującego oraz potwierdzenia złożonego zamówienia przez Prowadzącego Serwis – dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym, a Prowadzącym Serwis. Warunki umowy określa niniejszy regulamin.

 5. Każde zamówienie złożone w sposób właściwy – otrzymuje numer identyfikacyjny. Numer identyfikacyjny umożliwia określenie osoby Kupującego oraz przedmiotu zamówienia.

II. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

§ 5

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest, w szczególności, dostępność danego Produktu w chwili realizacji zamówienia.

 2. Jeżeli Kupujący jest konsumentem § 5 ust. 1 nie stosuje się. W takiej sytuacji, gdy Prowadzący Serwis nie może zrealizować zamówienia z powodu braku Produktu w chwili realizacji zamówienia, - zobowiązany jest – nie później niż w ciągu 7 dni – zawiadomić o tym Konsumenta wraz ze zwrotem kwoty uiszczonej przez niego zapłaty. W powyższej sytuacji umowę uważa się za niezawartą.

 3. Przyjęcie zamówienia do realizacji nastąpi z początkiem pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu, w którym zamówienie zostało potwierdzone lub, w którym Prowadzący Serwis otrzymał zapłatę za zakupiony Produkt.

 4. Zamówienie zrealizowane zostanie w terminie od 2 do 7 dni.

 5. W razie wystąpienia przyczyn niezależnych od Prowadzącego Serwis, termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. W takim przypadku Prowadzący Serwis obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Kupującego oraz wskazać nowy, przybliżony termin realizacji zamówienia. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Kupującego – może on odstąpić od umowy.

§ 6

 1. Realizacja zamówienia dokonywana jest stosownie do sposobu wskazanego w elektronicznym formularzu zamówienia przez Kupującego.

 2. W ramach Sklepu internetowego dostępne są następujące sposoby realizacji zamówienia:

 1. za pośrednictwem Poczty Polskiej, termin dostawy 1-5 dni robocze od momentu wysłania zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

 2. za pośrednictwem kuriera DPD, termin dostawy 1-2 dni robocze od momentu wysłania zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

 1. Koszt przesyłki obciąża Kupującego. Kwota przesyłki jest podawana podczas składania zamówienia.

 2. Wskazane w § 6 ust 2 lit a terminy dostawy mają charakter orientacyjny, a Prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności względem Kupujących za ewentualne opóźnienia w realizacji zamówienia, wywołane okolicznościami niezależnymi od Prowadzącego Serwis. Odnosi się to w szczególności do opóźnień wywołanych przez dostawców, określonych w § 6 niniejszego regulaminu. Jeżeli Kupujący jest konsumentem § 6 ust 4. zd. 1 i 2 nie stosuje się.

 3. W razie przesłania zamówionych Produktów lub wydawnictw na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika (opisanego w ust. 2 niniejszego paragrafu), Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Kupujący stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie zamówionych Produktów lub Wydawnictw, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika (opisanego w ust. 2 niniejszego paragrafu).

§ 7

 1. W razie złożenia zamówienia przez Kupującego mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami Polski, Prowadzący Serwis zawiadamia Kupującego o wysokości opłat, wymaganych do realizacji zamówienia, w tym w szczególności o wysokości kosztu przesyłki. W powyższej sytuacji Prowadzący Serwis przyjmuje zamówienie do realizacji za zapłatą ceny przez Kupującego, a Prowadzący Serwis, w razie wystąpienia ryzyka opóźnień, informuje Kupującego o ewentualnym wydłużeniu terminu dostawy.

 2. Kupujący ma możliwość anulowania złożonego zamówienia w terminie 12 godzin od momentu jego złożenia. Anulowanie zamówienia następuje poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres e-mail Prowadzącego Serwis: sklep@abrys.pl.

 3. W przypadku nie opłacenia zamówienia w ciągu 7 dni zamówienie zostanie anulowane.

§ 8

 1. W ramach zakupów w Sklepie internetowym dostępne są – według wyboru Kupującego – następujące formy płatności:

 1. przelewem na konto Prowadzącego Serwis – należność tytułem zapłaty ceny wpłacana jest w formie przedpłaty na rachunek bankowy Prowadzącego Serwis: www.sklep.abrys.pl:

PL 74 1240 1750 1111 0010 7394 1861

 1. PayU – pobranie należności następuje w momencie akceptacji transakcji przez operatora płatności.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROWADZĄCEGO SERWIS, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROT, NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

§ 9

 1. Odpowiedzialność Prowadzącego Serwis względem Kupującego będącego Konsumentem regulowana jest przez przepisy ustawy z dnia 30.05.2014r. O prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r poz. 827) oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży zakupionego towaru bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przesyłki z towarem. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie wysyłane jest przez Konsumenta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Prowadzącego Serwis: sklep@abrys.pl . W razie odstąpienia od umowy Kupujący, będący konsumentem powinien dokonać zwrotu Produktu na swój koszt w terminie 14 dni licząc od dnia w którym odstąpił on od umowy. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Prowadzącego Serwis podany w niniejszym Regulaminie. Nie będą przyjmowane przesyłki odsyłane za pobraniem. Konsument odpowiada za każde zmniejszenie wartości oferowanego przez Prowadzącego Serwis, odpowiedzialność Konsumenta ma charakter odszkodowawczy. Zakres tej odpowiedzialności jest ustalany w oparciu o porównanie wartości towaru nowego z wartością towaru zwracanego, obliczoną według stopnia zużycia.

 3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach § 9 ust. 2 nie ma zastosowania do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują zakupu bezpośrednio związanego z tą działalnością w Sklepie internetowym.

 4. Termin do złożenia (wysłania) oświadczenia o odstąpieniu od umowy określony w art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny biegnie od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a w przypadku świadczenia usługi – od dnia zawarcia umowy.

 5. Konsumentowi, dokonującemu zakupu Produktu lub usługi za pośrednictwem Sklepu internetowego, prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadkach określonych w Ustawie o prawach konsumenta, tj. w przypadku:

 • przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 • w której przedmiotem świadczenia są wydania elektroniczne i nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane za pośrednictwem kanałów internetowych.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy, zwrotu Produktów należy dokonywać na adres: Abrys Sp. z o.o., Dział obsługi klienta, ul. Daleka 33, 60-124 Poznań

 1. Po odstąpieniu od umowy przez Kupującego Prowadzący Serwis zwraca Kupującemu jego wpłatę w terminie do 14 dni od otrzymania zwrotu. Zwrot ceny następuje poprzez wpłatę na wskazany przez Kupującego nr rachunku bankowego. Koszt odesłania produktu ponosi Kupujący.

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 10

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu transakcji lub zakupionego Produktu należy kierować na adres mailowy sklep@abrys.pl lub adres: Abrys Sp. z o.o., Dział obsługi klienta, ul. Daleka 33, 60-124 Poznań

 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Kupującego, adres, login, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, numer konta bankowego i dane kontaktowe.

 3. W przypadku wystąpienia wady towaru, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub zażądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że Prowadzący Serwis niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może się zakończyć przed upływem terminu określonego w art. 568 par 1. Kodeksu cywilnego. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 4. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika Serwisu będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia.

 5. Użytkownik Serwisu zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 11

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących oraz Użytkowników Serwisu jest Abrys Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (60-124), przy ul. Dalekiej 33 („Administrator”).

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail rodo@abrys.pl

 3. Dane osobowe Użytkownika Serwisu oraz Kupującego mogą być przetwarzane na podstawie:

a) niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), odrębnie dla celu:

 1. realizacji zakupów - składania zamówień,

 2. rejestracji konta Kupującego (jedynie w przypadku wybrania w koszyku zakupowym opcji „Zarejestruj się”);

b) obowiązku prawnego w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji zgłoszonych reklamacji;

c) odrębnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – dla celów marketingowych Administratora lub realizacji marketingu podmiotów trzecich;

d) prawnie uzasadnionego interesu Administratora – dla celów dochodzenia roszczeń Administratora, przeprowadzenia badań satysfakcji.

 1. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: podmiotom świadczącym usługi kurierskie oraz podmiotom świadczącym usługi związane z prowadzeniem badań jakościowych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

 2. Dane zebrane w celu rejestracji konta Kupującego lub realizacji zakupów – składania zamówień, będą przetwarzane przez okres realizacji zakupów i funkcjonowania konta (jedynie w przypadku wybrania w koszyku zakupowym opcji „Zarejestruj się). Dane osobowe będą przetwarzane również przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych. Dane przetwarzane w celu przeprowadzania badania opinii Kupujących będą przetwarzane w czasie trwania prowadzonego badania, w tym analizy jego wyników.

 3. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jeżeli zostanie do niego zgłoszony sprzeciw wobec tego typu przetwarzania danych. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, dane będą przechowywane do momentu jej wycofania.

 4. Kupujący oraz Użytkownik Serwisu mają prawo do: dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym do profilowania danych.

 5. W przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest zgoda, w związku z jej dobrowolnością, można ją w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem.

 6. Kupujący oraz Użytkownik Serwisu mają ponadto prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody.

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie danych przetwarzanych na podstawie obowiązku prawnego oraz wykonania umowy i podjęcia działań przed jej zawarciem, niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych niezbędnych do kontaktu, w tym wysyłki informacji marketingowych, uniemożliwi kontakt oraz dostarczenie materiałów marketingowych za pośrednictwem e-mail lub telefonu.

 8. W celu realizacji swoich uprawnień należy skontaktować się z Administratorem bezpośrednio lub za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, do którego kontakt został podany powyżej.

 9. Jeżeli Użytkownik Serwisu, Kupujący lub osoba trzecia uzna, że Administrator naruszył swoim działaniem przepisy ochrony danych osobowych, przysługuje mu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na takie działanie Administratora.

 10. Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze Strony Sklepu Użytkownik Serwisu lub Kupujący akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają Usługodawcy świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies można znaleźć w Polityce Prywatności.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

 1. Przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) stosuje się odpowiednio w przypadku zakupów, dokonywanych przez Kupujących, będących konsumentami.

 2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2021 r. i od tego momentu stosowany jest do wszystkich zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 3. Zmiana treści niniejszego regulaminu lub wydanie nowego regulaminu przez Prowadzącego Serwis może nastąpić w przypadku:

 1. zmian w treści powszechnie obowiązującego prawa, jak również wydania orzeczeń lub decyzji przez uprawnione organy państwowe, kształtujących lub zmieniających prawa lub obowiązki stron określone w umowie lub osób trzecich, wpływających na sposób świadczenia usług, a także zmian w zakresie prawa podatkowego, w szczególności oddziaływujących na wysokość zobowiązań podatkowych, wprowadzających nowe podatki lub opłaty, lub też zmieniające sposób ich spełniania;

 2. zmian w zakresie właściwości i warunków technicznych prowadzenia sklepu internetowego, w tym w szczególności, związanych z postępem technicznym lub technologicznym;

 3. zmian w zasadach funkcjonowania sieci Internet lub też zasadach komunikacji w ramach tej sieci, spowodowanych postępem technicznym lub technologicznym, zmianami powszechnie obowiązującego prawa lub też orzeczeniami albo decyzjami uprawnionych do ich wydania organów państwowych;

 4. zmian w organizacji lub przekształceń prawno-organizacyjnych Prowadzącego Serwis z wyłączeniem zmian skutkujących następstwem prawnym;

 5. siły wyższej.

 1. Prowadzący Serwis informuje o zmianie lub wydaniu nowego regulaminu za pośrednictwem strony internetowej serwisu www.sklep.abrys.pl. Zmiany w regulaminie wywołują skutek – w braku odmiennego zastrzeżenia – od dnia zamieszczenia informacji o zmianie. Nowe postanowienia regulaminu stosowane są do zamówień złożonych po dniu ich wejścia w życie.

 2. Prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu internetowego, powstałych na skutek okoliczności, którym Prowadzący Serwis nie mógł zapobiec lub przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w tym: problemów związanych z działaniem sieci teleinformatycznej lub łączy internetowych, jak również wywołanych zdarzeniami losowymi lub siłą wyższą;

 2. szkody wywołane korzystaniem z Serwisu w sposób nieprawidłowy, w tym korzystaniem ze Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem;

 3. awarie sprzętu, systemu lub oprogramowania będących skutkiem czynników niezależnych od Prowadzącego Serwis.

 1. Postanowienia §10 ust. 5 nie mają zastosowania do Kupującego, będącego konsumentem.

 2. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie Sklepu internetowego, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Popularne produkty