Bestsellery

Gospodarka odpadami

Aktywny filtr

Szkolenie on-line: Zadania organów samorządowych w zakresie kontroli i działań pokontrolnych dotyczących gospodarki odpadami

299,00 zł

Program:

1. Wprowadzenie
a. Problem porzucania odpadów w miejscach nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania
b. Ranga organów samorządowych w systemie gospodarki odpadami 
2. Organy samorządowe jako organy kontrolne (jak przygotować się do kontroli)
a. Prawa i obowiązki kontrolujących i kontrolowanych 
b. Etapy kontroli i sposób i przeprowadzenia
c. Kontrola krok po kroku: O co pytać i jak formułować pytania? Czy kontrolowany podmiot może odmówić wpuszczenia 
d. Działania pokontrolne
e. Omówienie dokumentów jakie należy przygotować przed, w trakcie i po kontroli
3. Porzucanie odpadów na terenie gminy 
a. Jakie mogą być mechanizmy obrotu odpadami prowadzące do porzucania odpadów na terenie gminy?
b. Postępowanie w przypadków stwierdzenia nielegalnego zdeponowania odpadów na ternie gminy 

Szkolenie odbyło się w dniu 22 kwietnia 2024 r. 

Szkolenie on-line: Akademia BDO dla początkujących [edycja 2024]

299,00 zł

Program:

1. Praca na platformie BDO
a. Dostęp do BDO
b. Pełnomocnictwo dla użytkowników BDO
c. Wymagania infrastrukturalne BDO
d. Role użytkowników
e. Obowiązki ewidencyjne a wsparcie ze strony BDO
2. Rejestracja przemieszczania odpadów za pośrednictwem strony BDO
a. Rodzaje Kart Przekazania Odpadów
b. Przemieszczenia odpadów między miejscami prowadzenia działalności
c. Generowanie kart przekazania odpadów
d. Odrzucanie kart przekazania odpadów
e. Potwierdzanie przejęcia odpadów
f. Różnice mas między Przekazującym a Przejmującym odpad - jak sobie radzić?
3. Ewidencja odpadów z wykorzystaniem platformy BDO
a. Zasady prowadzenia ewidencji odpadowej
b. Rejestracja wytworzenia odpadów
c. Współpraca z podmiotami zwolnionymi z ewidencji
d. Rejestracja utraty statusu odpadu
e. Rozwiązywanie najczęściej pojawiających się problemów
4.Pozostałe obowiązki przedsiębiorstw gospodarki odpadami

Szkolenie odbyło się w dniu 5 marca 2024 r. 

Konferencja on-line: Ekomobilność w przedsiębiorstwie i samorządzie

249,00 zł

Program:

1. Czy jesteśmy gotowi na ekorewolucję

2. Konsekwencje nieprzestrzegania ustawy o ekomobilności i jej szczegółowe założenia

3. Jutro nie umiera nigdy - przyszłe obowiązki dla JST

4. Ekomobilność w praktyce - case study Gdańska

5. Opłacalność elektromobilności w miastach w aspekcie podwyżek energii elektrycznej

6. Rynek zeroemisyjnych autobusów FPPE

7. Ładowanie samochodów elektrycznych - raport dotyczący rozwoju miejskiej infrastruktury 

8. Dofinansowanie elektromobilnych środków lokomocji i transportu z NFOŚiGW

9. Unijne dofinansowanie projektów związanych z ekomobilnością

10. Czy rowery (nie tylko) elektryczne dopełnią krajobraz nowoczesnych miast?

11. Wodór w Twojej gminie - szkolenie

Szkolenie odbyło się w dniu 21 września 2023 r. 

Szkolenie on-line: Transgraniczne przemieszczanie odpadów

299,00 zł

Program:

1. Wstęp do transgranicznego przemieszania odpadów (TPO)

Przepisy w zakresie TPO w ujęciu globalnym, UE oraz krajowe

Rola oraz zadania właściwych organów w organizowaniu systemu nadzoru nad odpadami przemieszczanymi w ruchu międzynarodowym

Ogólne zasady oraz obowiązki przedsiębiorców przy realizacji TPO

2. Procedury w transgranicznym przemieszczaniu odpadów

Klasyfikacja odpadów w transgranicznym przemieszczaniu odpadów 

Procedury w zakresie uzyskiwania zezwoleń GIOŚ na TPO

Realizacja przemieszczeń odpadów - obowiązki w zakresie raportowania TPO w BDO, w SENT oraz sprawozdawczość do GIOŚ

3. Kontrola odpadów w ruchu transgranicznym

Kto i gdzie kontroluje transgraniczne przemieszczanie odpadów

Czym jest nielegalne TPO

Konsekwencje naruszenia przepisów - sankcje karne

Postępowanie w przypadku stwierdzenia nielegalnego TPO

4. Perspektywy zmian w przepisach dotyczących TPO w świetle planowanych przepisów UE

Szkolenie odbyło się w dniu 21 lipca 2023 r. 

Szkolenie on-line: Gospodarka odpadami medycznymi [edycja 2023]

299,00 zł

Program:

1.Odpady medyczne w placówce opieki zdrowotnej.
2. Jak wygląda obrót odpadami medycznymi i weterynaryjnymi o właściwościach zakaźnych zgodnie z obowiązującym prawem?
3. Regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadami medycznymi - czy tylko ustawa o odpadach?
4. Prawa i obowiązki podlegające kontroli u podmiotów uczestniczących w systemie gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi wynikające z przepisów prawa.         
5. Elementy organizacji postępowania odpadami w podmiocie leczniczym - przykłady instrukcji do wykorzystania.
6. Odpowiedzialność za odpady medyczne i weterynaryjne - kto ponosi konsekwencje w przypadku ujawnienia niezgodnego z prawem zagospodarowania?
7. Prawa i obowiązki podmiotu kontrolowanego i organu kontroli.
8. Działania pokontrolne - odpowiedzialność administracyjna i karna.
9. Problemy występujące w gospodarce odpadami medycznymi.         

Szkolenie odbyło się 20 marca 2023 r. 

Szkolenie on-line: Organizacja PSZOK 2022 projekt budowa i prowadzenie

249,00 zł

Wybrane zagadnienia omawiane podczas szkolenia:
1. Najnowsze przepisy prawne regulujące powstanie i prowadzenie PSZOK-ów
2. Dofinansowanie budowy nowego bądź modernizacji istniejącego punktu 
3. Oczekiwania i realne potrzeby PSZOK-ów
4. Studia przypadków konkretnych inwestycji 
5. PSZOK jako punkt napraw, ponownego użycia i wymiany
6. Modele zarządzania punktem 
7. Ewidencja i sprawozdania odpadowe
8. Funkcjonowanie PSZOK-ów w BDO
9. PSZOK - miejsce dla odpadów, szansa dla edukacji ekologicznej

Szkolenie odbyło się w dniu 26 kwietnia 2022 r. 

Popularne produkty