Regulamin prenumeraty czasopism branżowych

&1 Wprowadzenie

1. Warunki Realizacji Zamówień określają ogólne zasady, na podstawie których firma, ABRYS Sp. z o.o. zwana dalej Sprzedającym, podejmuje się wykonania usług określonych w zamówieniu złożonym przez drugą stronę, zwaną dalej Kupującym.

2. Kupujący składając zamówienie jednocześnie potwierdza, iż zapoznał się i akceptował poniższe punkty regulaminu prenumeraty Czasopism Branżowych.

3. Wydawcą i podmiotem odpowiedzialnym za Czasopisma Branżowe jest firma ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-124), ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział XXI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807

&2 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem prenumeraty są następujące wydawnictwa, zwane dalej Czasopismami Branżowymi: Przegląd Komunalny, Energia i Recykling, Wodociągi-Kanalizacja, Zieleń Miejska, dostępne w formie papierowej oraz elektronicznej jako e-wydania.

2. Czasopisma Branżowe są miesięcznikami, których kolejne wydania ukazują się co miesiąc (za wyjątkiem wydania lipcowo-sierpniowego, które jest łączone).

3. Prenumerata roczna „Przeglądu Komunalnego” obejmuje 12 numerów, prenumerata roczna „Wodociągów-Kanalizacji”, „Zieleni Miejskiej”, „Energi i Recyklingu” 11 numerów.

4. Harmonogram łączenia wydań jest różny dla poszczególnych Czasopism Branżowych:

Przegląd Komunalny: 12 wydań, brak wydań łączonych

Energia i Recykling:11 wydań, wydanie lipcowo-sierpniowe łączone

Wodociągi-Kanalziacja:11 wydań, wydanie lipcowo-sierpniowe łączone

Zieleń Miejska:11 wydań, wydanie lipcowo-sierpniowe łączone

&3 Cennik prenumeraty

1. Prenumerata czasopism wersji papierowej i elektronicznej objęta są stawką podatku VAT w wysokości 8%.

2. Ceny jednostkowe dla pojedynczych egzemplarzy oraz dla prenumeraty rocznej zawarte są w poniższej tabeli:

Tytuł

Cena netto

(1 egz.)

Cena brutto

(1 egz.)

Prenumerata roczna

(netto)

Prenumerata roczna

(brutto)

Przegląd Komunalny

31,43 zł

33,00 zł

377,14 zł

396,00 zł

Energia i Recykling

17,14 zł

18,00 zł

188,75 zł

198,00 zł

Wodociągi-Kanalizacja

17,14 zł

18,00 zł

188,75 zł

198,00 zł

Zieleń Miejska

17,14 zł

18,00 zł

188,75 zł

198,00 zł

e-Przegląd Komunalny

24,39 zł

30,00 zł

292,68 zł

360,00 zł

e-Energia i Recykling

13,01 zł

16,00 zł

143,09 zł

176,00 zł

e-Wodociągi-Kanalizacja

13,01 zł

16,00 zł

143,09 zł

176,00 zł

e-Zieleń Miejska

13,01 zł

16,00 zł

143,09 zł

176,00 zł

3. Ceny netto prenumeraty półrocznej stanowią 50% wartości ceny netto prenumeraty rocznej poszczególnych Czasopism Branżowych.

4. Koszty wysyłki Wydawnictw Komunalnych na terenie Polski pokrywa Sprzedający, chyba że Kupujący zaznaczy w zamówieniu, że chce skorzystać z niestandardowej formy dostarczenia Czasopism Branżowych.

5. Standardową formą wysyłki Czasopism Branżowych jest list ekonomiczny, realizowany przez Pocztę Polską S.A.

6. Cennik prenumeraty zagranicznej jest to cena aktualnej prenumeraty krajowej zwiększona o koszty wysyłki zagranicznej, zgodnie z aktualnym cennikiem Poczty Polskiej w momencie składania zamówienia, zwiększona o koszt pakowania i przygotowania do wysyłki.

&4 Rabaty i promocje

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia do oferty prenumeraty rabatów i promocji cenowych, które obowiązują w określonym czasie i przy spełnieniu określonych w regulaminie promocji warunków.

&5 Zamówienie prenumeraty

1. Zamówienia prenumeraty Czasopism Branżowych można składać na następujące sposoby:

- telefonicznie – dzwoniąc do firmy ABRYS i udzielając niezbędnych informacji jednemu z konsultantów ds. prenumeraty.

- wypełniając blankiet zamówienia ze strony www.abrys.pl lub przesłany przez pracownika firmy Abrys, który następnie można odesłać na wskazany adres e-mail, przefaksować lub wysłać pocztą na adres Sprzedającego.

- przez sklep internetowy będący własnością Abrys Sp. z o.o.: www.sklep.abrys.pl.

- przesyłając własne, pisemne zmówienie pocztą elektroniczną lub pocztą.

- dokonując wpłaty przelewem na konto Bank PKO SA III O/Poznań 74 1240 1750 1111 0010 7394 1861 i w jego tytule podając wybrany przez siebie wariant prenumeraty. Faktura wystawiona będzie na dane przelewowe, chyba że Kupujący zastrzeże inne dane przed zaksięgowaniem płatności.

2. W zamówieniu należy powoływać się na aktualną ofertę handlową, bądź wcześniej ustalone warunki realizacji zamówienia.

3. Zamówienie każdorazowo powinno zwierać pełną nazwę firmy, adres, oraz NIP (nie dotyczy osób prywatnych) Kupującego oraz adres e-mail lub telefon, aby w razie potrzeby szybko wyjaśnić lub uzupełnić ewentualne nieścisłości w zamówieniu lub kwestiach dotyczących płatności. Jeżeli adres do wysyłki ma być inny niż adres Kupującego, należy to dokładnie zaznaczyć w zamówieniu.

&6 Prenumerata odnawialna

1. Każdy Kupujący ma możliwość zamówienia prenumeraty na czas określony lub prenumeraty odnawialnej.

2. Prenumeratę odnawialną można zamówić minimum na okres 2 lat.

3. Prenumerata odnawialna po upływie każdego roku jest automatycznie przedłużana na rok następny, zgodnie z obowiązującym cennikiem prenumeraty, aż do momentu pisemnej rezygnacji Kupującego.

4. Po automatycznym przedłużeniu Prenumeraty odnawialnej do Kupującego zostanie wysłana przed końcem roku Pro forma (stanowiąca podstawę do zapłaty) zamówienia przedłużonej prenumeraty.

5. Cena netto Prenumeraty odnawialnej jest 10% niższa od ceny netto prenumeraty rocznej.

&7 Realizacja zamówienia

1. Od momentu nadesłania, zamówienie zostanie przyjęte do realizacji w ciągu 3 dni roboczych.

2. Zamówienia telefoniczne są przyjmowane w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.

3. Po przyjęciu zamówienia, do Kupującego w ramach potwierdzenia zostaje wysłana Pro Forma (najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych), która równocześnie stanowi podstawę do zapłaty(w ciągu 14 dni).

4. Pro Forma zostanie wysłana w formie elektronicznej na podany w zamówieniu adres e-mail, chyba że kupujący zastrzeże sobie inną formę jej otrzymania np. listownie.

5. Brak pisemnej rezygnacji z prenumeraty w ciągu 14 dni od otrzymania Pro Formy jest równoznaczny z przyjęciem prenumeraty.

6. Po upływie terminu do zapłaty, jeżeli Kupujący nie anulował w tym czasie zamówienia, może zostać do Niego wysłana kolejna Pro Forma, dotycząca tego samego zamówienia z nowym terminem płatności.

7. Anulowanie zamówienia każdorazowo musi mieć formę pisemną lub przesłaną elektronicznie na adres e-mail: prenumerata@abrys.pl.

8. Po opłaceniu zamówienia Sprzedający wystawia i wysyła Kupującemu fakturę VAT.

9. Istnieje możliwość wystawienia przez Sprzedającego faktury pro forma lub faktury do zapłaty.

10. Sprzedający jest pełnym właścicielem zamówionego towaru i może zażądać jego zwrotu, do momentu uregulowania płatności przez Kupującego.

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmówienia realizacji zamówienia w przypadku, gdy Kupujący zalega z płatnościami wobec Sprzedającego, co jest równoznaczne z wstrzymaniem wysyłki .

&8 Płatności

1. Płatności za prenumeratę należy realizować poprzez przelew na następujący rachunek bakowy: Bank PKO SA III O/Poznań 74 1240 1750 1111 0010 7394 1861 Abrys Sp. z o.o. ul. Daleka 33 60-124 Poznań

&9 Wysyłka

1. Po zaksięgowaniu należności na koncie Sprzedającego, Kupujący będzie otrzymywać za pośrednictwem Poczty Polskiej kolejne wydania zamówionych Czasopism branżowych (zgodnie z harmonogramem ukazywania się wydań łączonych) przez okres: 12 miesięcy w przypadku prenumeraty rocznej i 6 miesięcy w przypadku prenumeraty półrocznej.

2. Każde wydanie Czasopism branżowych jest aktualne w przedziale czasowym - zwanym dalej okresem ważności -określonym przez redakcję danego Wydawnictwa Komunalnego.

3. Okres ważności danego wydania rozpoczyna się w 15 dniu danego miesiąca i trwa do 14 dnia w miesiąca następnego. W przypadku wydań wakacyjnych okres trwa do 14 dnia drugiego miesiąca, liczonego od miesiąca rozpoczęcia.

4. Sprzedający zobowiązuje się realizować zamówienia prenumeraty tak aby Kupujący mógł otrzymać poszczególne wydania zamówionych Wydawnictw Komunalnych przed upływem ich okresu ważności.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i przesyłki które nie dotarły do Kupującego na skutek:

- niepoprawnych danych Kupującego podanych w zamówieniu,

- zmiany danych teleadresowych Kupującego jeżeli uprzednio (przed przygotowaniem wysyłki) nie przekazał on tej informacji Sprzedającemu,

- jeżeli Kupujący odmówił przyjęcia przesyłki.

6. Prenumerata elektroniczna jest przesyłana w formie bezpiecznego pliku PDF na wskazany w zamówieniu adres e-mail.

&10 Reklamacje i zwroty

1. Kupujący może zgłosić Sprzedającemu braki w dostawie lub fakt otrzymania egzemplarza z wadami jakościowymi w formie elektronicznej na adres e-mail: prenumerata@abrys.pl lub telefonicznie 728 973 098

2. Reklamacje przyjmowane są w ciągu 21 dni roboczych od daty nadania przesyłki z określonym w danym miesiącu wydaniem Wydawnictw Komunalnych. Po tym terminie reklamacje dotyczące danego miesiąca nie będą uwzględnione.

3. Po wpłynięciu reklamacji Sprzedający ma 7 dni roboczych na jej rozpatrzenie i poinformowanie o jej wyniku Kupującego.

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedający uzupełni braki lub wymieni wadliwy egzemplarz. Jeżeli reklamacja nie będzie możliwa do zrealizowania (np. wyczerpanie nakładu) prenumerata zostanie przedłużona o odpowiednią ilość wydań.

&11 Rezygnacja

1. Prenumeratorowi przysługuje prawo do rezygnacji z prenumeraty, do momentu dokonania zapłaty. W przypadku uiszczenia opłaty za prenumeratę na konto Sprzedającego, rezygnacja i zwrot wartości prenumeraty jest możliwy w terminie do 14 dni od daty wpłaty na konto.

2. Rezygnacja nie obejmuje już wysłanych i opłaconych egzemplarzy.

3. Rezygnacja z prenumeraty wymaga formy pisemnej przesłanej listownie na adres firmy Abrys lub elektronicznie na adres e-mail: prenumerata@abrys.pl

4. Rezygnacja powinna zawierać dane Kupującego, wskazanie okresu prenumeraty objętego rezygnacją, imię i nazwisko osoby składającej rezygnację oraz ewentualny powód rezygnacji.

5. W przypadku rezygnacji Sprzedający zwraca część wpłaty za niezrealizowane numery prenumeraty w terminie 30 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.

Kontakt z działem prenumeraty:

E-mail: prenumerata@abrys.pl

Telefon: 728 973 098

Dział prenumeraty pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

Poznań, dnia 01.06.2021 r.

Abrys Sp. z o.o. Dział Prenumeraty

Popularne produkty